Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan waarin ouders en personeel een bijdrage leveren aan het te voeren en te ontwikkelen beleid van de school. Samen vergaderen zij over onderwerpen zoals het koersplan, de schoolgids, het vakantierooster enz..
De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie of de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van INOS). Voor een aantal beslissingen is instemming van de MR nodig.

Via de MR kunnen ouders en personeel meepraten en meedenken. Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, moet de MR beschikken over goede informatie. Dat betekent dat het belangrijk is dat de leden weten wat er leeft onder de ouders, het personeel, de directie en het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (u bent als toehoorder welkom), maar kunnen voor een deel besloten zijn.
De MR van onze school bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. 

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. 

Ieder lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en kan zich daarna nog voor een periode herkiesbaar stellen.

De data van de MR vergaderingen zijn als volgt:

  • 14-10-2021 – 20.00 uur
  • 02-12-2021 – 20.00 uur
  • 18-01-2022 – 20.00 uur
  • 08-03-2022 – 20.00 uur online vergadering
  • 20-04-2022 – 20.00 uur
  • 13-06-2022 – 20.00 uur

Namens de ouders hebben zitting:
– Ronald Koszczol, voorzitter
– Maureen Offers
– Maud Braun

Namens het personeel hebben zitting:
– Daphne Knobel, secretaris
– Gertrud Buchrnhornen
– Esther van Gent

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met één van de leden van de MR of mail naar: kbsdeburchtgaarde_mr@inos.nl