Zorg voor leerlingen

Onze school zorgt voor een doorlopende ondersteuning aan de leerling. Wij richten ons op een goede afstemming op de individuele verschillen van kinderen. Dit resulteert in het werken met verschillende groeperingvormen, variabele instructiemomenten, leerroutes en leerstofpakketten. In de basisschool wordt het leerlingvolgsysteem steeds verder ontwikkeld. Dit leerlingvolgsysteem is mede de basis voor het signaleren van de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Vanuit de gesignaleerde problematiek wordt een diagnose gesteld en handelingsadviezen gegeven. Het gaat dan om:

 • Het verzamelen van gegevens uit observatie, screening, toetsen, e.d.
 • Het ordenen van deze gegevens in een digitaal leerlingvolgsysteem.
 • Het structureel en inhoudelijk voeren van groeps- en leerlingbesprekingen.
 • Het geschikt maken van een klasse- en groepsorganisatie om het groepsplan uit te kunnen voeren.
 • Het digitaal verwerken van leerlinggegevens in het administratiesysteem ParnasSys.

Voor didactische ontwikkelingen gebruiken we de toetsen van Cito en de toetsen die bij onze methoden horen. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling nauwkeurig te volgen gebruiken we in de groepen 3 tot en met 8 het leerlingvolgsysteem van ZIEN!. Met ZIEN! brengen de leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren systematisch in kaart. ZIEN! geeft de leerkracht zicht op zowel de sterke kanten van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind als op de ondersteuningsbehoefte die er is en helpt om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag gaan met de concrete handelingssuggesties die geboden worden. Bij de kleuters volgen we de gehele ontwikkeling met behulp van het registratiesysteem KIJK!. Dagelijks observeert de juf de kinderen in hun werk en spel. Aan de hand van deze dagelijkse observaties wordt twee keer per jaar het KIJK!-rapport ingevuld waarin u de vooruitgang van uw kind kunt zien doordat uw kind vergeleken wordt met zichzelf (eerdere registratie) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden.

Alle gegevens die wij verzamelen over de kinderen worden opgenomen in een administratiesysteem. Om de bescherming van privacy-gevoelige gegevens van leerlingen te waarborgen is er sprake van de wettelijk voorgeschreven “Bewerkingsovereenkomst” tussen INOS, ons schoolbestuur, en ParnasSys.

Om toe te werken naar de invoering van passend onderwijs werkt onze school volgens de 1- Zorgroute. De kern van de 1-Zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste twee keer per jaar door de leerkracht doorlopen en kent de volgende stappen:

 1. verzamelen en evalueren van gegevens;
 2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
 3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften;
 4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;
 5. opstellen van het groepsplan;
 6. uitvoeren van het groepsplan.

Deze handelingen tezamen wordt de ‘interne ondersteuningsstructuur’ genoemd. De organisatie van deze interne ondersteuningsstructuur berust bij de interne begeleider, Gladys Verkerk. De IBer heeft een belangrijke ondersteunende rol in het geheel en treedt op als coach voor de leerkrachten. Door het voeren van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen (4x per jaar), hulp te bieden bij het opstellen van groepsplannen en individuele handelingsplannen en het doen van klassenconsultaties ondersteunt zij de leerkracht bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. Soms neemt de IB-er toetsen af bij leerlingen of werkt een korte tijd met de leerling buiten de groep. Ook wanneer u als ouder vragen heeft over de ondersteuning aan uw kind of over de ontwikkeling van uw kind kunt u contact opnemen met Gladys.

Centrum Jeugd en Gezin

De school-CJGer is als aanspreekpunt aanwezig binnen de Bredase scholen om vragen van ouders, leerkrachten en kinderen te beantwoorden. Mevrouw Marij van Caulil is de school-CJGer op Kbs Jacinta. U kunt bij haar terecht met al uw vragen rondom opvoeden en opgroeien en alles wat daarbij komt kijken. Soms kan zij u met tips of folders op weg helpen. Als het nodig is, wijst zij u de weg naar de juiste hulp of begeleiding. Binnen de school wordt nauw samengewerkt met de intern begeleider. De school-CJGer is er ook voor vragen van sporttrainers, medewerkers kinderopvang, kortom voor alle professionals en vrijwilligers die op wijkniveau betrokken zijn bij kinderen.

Marij van Caulil

Marij houdt 2 keer per maand een inloopspreekuur op school. De data staan op de schoolkalender. Voor afspraken buiten het spreekuur is Marij te bereiken op onderstaand mailadres en telefoonnummer.

Marij van Caulil
school-CJGer Breda District Zuid-Oost (Bavel, Ulvenhout, Blauwe Kei, IJpelaar)
E-mailadres: marij.van.caulil@cjgbreda.nl
Telefoonnummer: 06-13323960
Werkdagen: ma-di-wo-do
Algemeen nummer CJG: 0800 4440003