Missie en visie

Missie van Kbs De Burchtgaarde

De naam van onze school zegt al veel over ons. De betekenis van burcht is ‘versterkte nederzetting’ en van oudsher is een burcht een plaats die veiligheid en bescherming biedt. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen deze veiligheid en bescherming te bieden. Het woord  gaarde verwijst naar tuin; de plaats waar gewassen tot groei en bloei komen. Ook dit past bij onze taak, want wij willen onze leerlingen ook laten groeien en bloeien; hen een goede basis meegeven voor de toekomst en hen hun eigen talenten laten ontdekken en ontwikkelen.

Visie

Visie op identiteit:

Kbs De Burchtgaarde is een katholieke school. Het vertrekpunt ligt in de katholieke inspiraties en vieringen. De school geeft daarmee actief vorm aan haar identiteit. Op onze school zitten ook leerlingen met een andere geloofsovertuiging en/of met een andere culturele achtergrond. Wij zien dit als een verrijking en geven op eigentijdse wijze invulling aan de veelvormigheid van levensbeschouwing. We streven naar respect voor elkaar, begrip voor elkaar en een positieve benadering van de ander.

Visie op leren:

Kbs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving. Op onze school kijken we naar de mogelijkheden van onze leerlingen. De gebruikte methodes voldoen aan de kerndoelen en maken het mogelijk te differentiëren. We bieden de basisvakken aan op drie niveaus. We stimuleren de brede ontwikkeling van onze leerlingen. We besteden veel aandacht aan techniek en dagen de kinderen uit om probleemoplossend bezig te zijn. Ook  volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van ICT en integreren het gebruik ervan in de dagelijkse onderwijspraktijk. Hieraan gekoppeld is ook het gebruik van onze digitale speelplaats. Als enige school in Breda bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid om op deze wijze te leren door te bewegen.

Daarnaast krijgen onze leerlingen vanaf groep 1 Engelse lessen. Spelenderwijs raken de kinderen op deze jonge leeftijd vertrouwd met de Engelse taal. We hanteren de methodes ‘My name is Tom’ en ‘Groove me’ om inhoud te geven aan deze lessen.

Ook bevorderen we het meer zelfstandig en resultaatverantwoordelijk maken van de leerlingen. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. De leerlingen krijgen klassikale instructie en gaan daarna op hun eigen niveau zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag met de verwerking van de les. Door de leerstof op deze wijze te verwerken leren onze leerlingen vertrouwen op zichzelf en hun eigen kunnen, groeit hun betrokkenheid op leren en neemt hun verantwoordelijkheidsgevoel toe. Ook maakt deze organisatievorm het mogelijk dat de leerkracht in de gelegenheid is om individuele leerlingen extra zorg of aandacht te geven.