Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is het overlegorgaan waarin ouders en personeel een bijdrage leveren aan het te voeren en te ontwikkelen beleid van de school. Samen vergaderen zij over onderwerpen zoals het beleidsplan, de schoolgids, het vakantierooster enz. De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie of de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van INOS). Voor een aantal beslissingen is de instemming van de MR nodig. Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en meedenken. Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, moet de MR beschikken over goede informatie. Dat betekent dat het belangrijk is dat de leden weten wat er leeft onder de ouders, de leerkrachten, de directie en het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (u bent als toehoorder welkom), maar kunnen voor een deel besloten zijn. De MR van onze school bestaat momenteel uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Ieder lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Namens de ouders hebben zitting: Erik Peters (voorzitter), Jeroen van Pelt, Coen de Lange.
Namens de leerkrachten hebben zitting: Nico Hermus (secretaris), Adriënne Polderman en Margo Wortman.
De MR stelt zich uitdrukkelijk ten doel een schakel te vormen tussen de ouders en de school. Daarnaast heeft de MR ook een stem binnen INOS via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met één van de leden van de MR of mail naar: kbsdeburchtgaarde_mr@inos.nl.